جلسه هفتگی 26 اردیبهشت 1403
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 26 ارديبهشت 1403
جلسه هفتگی 9 اسفند 1402 | قرائت مناجات شعبانيه
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 09 اسفند 1402
جلسه هفتگی ۱۱ بهمن‌ 1402
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 11 بهمن 1402
جلسه هفتگی ٢٧ دی 1402
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 27 دي 1402
جلسه هفتگی ۲۰ دی 1402
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 20 دي 1402
جلسه هفتگی 24 آبان 1402
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 24 آبان 1402
جلسه هفتگی 17 آبان 1402
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 17 آبان 1402
جلسه هفتگی 10 آبان 1402
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 10 آبان 1402
جلسه هفتگی 26 مهر 1402
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 26 مهر 1402
جلسه هفتگی 19 مهر 1402
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 19 مهر 1402
جلسه هفتگی 17 خرداد 1402
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 17 خرداد 1402
جلسه هفتگی 28 دی 1401
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 28 دي 1401
جلسه هفتگی 30 آذر 1401
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 30 آذر 1401
جلسه هفتگی 23 آذر 1401
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 23 آذر 1401
جلسه هفتگی 2 آذر 1401
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 02 آذر 1401
جلسه هفتگی 25 آبان 1401
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 25 آبان 1401
جلسه هفتگی 18 آبان 1401
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 18 آبان 1401
جلسه هفتگی 4 آبان 1401
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 04 آبان 1401
جلسات هفتگی 27 مهر 1401
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 27 مهر 1401
جلسه هفتگی 22 تیر ۱۴۰1
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 22 تير‏ 1401
جلسه هفتگی 25 خرداد ۱۴۰1
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 25 خرداد 1401
جلسه هفتگی 18 خرداد ۱۴۰1
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 18 خرداد 1401
جلسه هفتگی 4 خرداد ۱۴۰1
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 04 خرداد 1401
جلسه هفتگی 18 اسفند ۱۴۰۰
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 18 اسفند 1400
جلسه هفتگی 11 اسفند ۱۴۰۰
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 11 اسفند 1400
جلسه هفتگی ۲۰ بهمن‌ ۱۴۰۰
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 20 بهمن 1400
جلسه هفتگی 17 آذر 1400
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 17 آذر 1400
جلسه هفتگی ۲۶ آبان 1400
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 26 آبان 1400
جلسه هفتگی 19 آبان 1400
 • تاریخ مراسم : پنجشنبه 20 آبان 1400
جلسه هفتگی 12 آبان 1400
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 12 آبان 1400
جلسه هفتگی 5 آبان 1400
 • تاریخ مراسم : چهارشنبه 05 آبان 1400