جلسه هفتگی 18 اسفند ۱۴۰۰
  • تاریخ مراسم : چهارشنبه 18 اسفند 1400
جلسه هفتگی 11 اسفند ۱۴۰۰
  • تاریخ مراسم : چهارشنبه 11 اسفند 1400
جلسه هفتگی ۲۰ بهمن‌ ۱۴۰۰
  • تاریخ مراسم : چهارشنبه 20 بهمن 1400
جلسه هفتگی 17 آذر 1400
  • تاریخ مراسم : چهارشنبه 17 آذر 1400
جلسه هفتگی ۲۶ آبان 1400
  • تاریخ مراسم : چهارشنبه 26 آبان 1400
جلسه هفتگی 19 آبان 1400
  • تاریخ مراسم : پنجشنبه 20 آبان 1400
جلسه هفتگی 12 آبان 1400
  • تاریخ مراسم : چهارشنبه 12 آبان 1400
جلسه هفتگی 5 آبان 1400
  • تاریخ مراسم : چهارشنبه 05 آبان 1400