جلسه هفتگی 26 مهر 1402

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • سخنرانی
      حاج علی قربانی
 • شعرخوانی | زمان امروز عصر احتضار عدل در دنیا...
      حاج حنیف طاهری
 • روضه | او بیاید همه احساس رهایی دارند...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | اینجا امر امام عشق یک ملت...
      حاج حنیف طاهری
 • زمینه | با غم تو بوده که سرشتند...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | نام حسین بس است برای گریستن...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | تا ترک نشه قرار هیئتم هر هفته...
      حاج حنیف طاهری
 • شور | ابی عبدلله آقای من...
      حاج حنیف طاهری

تصاویر مراسم