شب پنجم اجتماع عظیم عشیره عاشورا

فیلم های مراسم

صوت های مراسم

 • روضه | بد جور دلم اسیر مرداب شده
      حاج محمود کریمی
 • زمینه | با تو رها میشه دل از رنج و محن
      حاج محمود کریمی
 • روضه | خواهرم جون تو و جون حرم
      حاج محمود کریمی
 • روضه | به سمت گودال از خیمه دویدم من
      حاج محمود کریمی
 • واحد | عاقل ندیدم عاشق و دیوونت نباشه
      حاج محمود کریمی
 • مظلوم
      حاج محمود کریمی
 • تک | بین میدان و غرق اشک و آهم ای عمو
      حاج محمود کریمی
 • شور | جان ما وقف یاری دینه
      حاج محمود کریمی

تصاویر مراسم